La teva tenda de  patins i material de patinatge artístic
La meva cistella
0 Productes 0.00
Patinatge Artístic
Marques distribuïdes
LLEGEIXI ATENTAMENT AQUESTES CONDICIONS
Les presents Condicions Generals regularan expressament les relacions sorgides entre Carla Torrell Sahuquillo, amb domicili, Passatge Padró, 12, La Garriga (Barcelona), 08530, Espanya, i amb NIF 47919811R (d'ara endavant, "Prestatari del servei") i els tercers (d'ara endavant, "Usuaris") que es donin d'alta com a usuaris i/o adquireixin productes a través de la tenda online de l'assetjo web oficial de *PATINANDOONLINE (http://www.patinandoonline.es", d'ara endavant la "Tenda").

2. OBLIGACIONS DE L'USUARI

2.1 L'Usuari s'obliga, amb caràcter general, a utilitzar la Tenda, a adquirir els productes i a utilitzar cadascun dels serveis de la Tenda de forma diligent, de conformitat amb la llei, la moral, l'ordre públic i el que es disposa en aquestes Condicions Generals, i haurà d'així mateix abstenir-se d'utilitzar-los en qualsevol forma que pugui impedir, danyar o deteriorar el normal funcionament i gaudi de la Tenda per part dels Usuaris o que pogués lesionar o causar danys als béns i drets de PATINANDOONLINE, els seus proveïdors, Usuaris o en general de qualsevol tercer.

3. PRODUCTES I PREUS


3.1 PATINANDOONINE es reserva el dret a decidir, a cada moment, els Productes que s'ofereixin als Usuaris a través de la Tenda. En particular, PATINANDOONLINE podrà en qualsevol moment addicionar nous Productes als oferts o inclosos en la Tenda, entenent-se que tret que es disposi una altra cosa, tals nous Productes es regiran pel que es disposa en les presents Condicions Generals. Així mateix, PATINANDOONLINE es reserva el dret a deixar de prestar o facilitar l'accés i utilització en qualsevol moment i sense previ avís de qualsevol de les diferents classes de Productes que s'ofereixen en la Tenda.

3.2 Els Productes inclosos en la Tenda es correspondran de la forma més fidedigna possible que permeti la tecnologia de visualització en web als Productes efectivament oferts. Les característiques dels Productes i els seus preus apareixen en la Tenda. Els preus indicats en la Tenda són en Euros i inclouen l'IVA, excepte indicació en contrari.

4. PROCEDIMENT I FORMA DE PAGAMENT DELS PRODUCTES


4.1 En el termini màxim de vint-i-quatre (24) hores, PATINANDOONLINE enviarà un correu electrònic a l'Usuari, confirmant-li la compra. Aquest correu electrònic assignarà un codi de referència de la compra, i detallarà les característiques del Producte, el seu preu, les despeses d'enviament i les dades de les diferents opcions per efectuar el pagament dels Productes a PATINANDOONLINE.

4.2 L'Usuari que adquireixi un producte a través de la Tenda haurà d'efectuar el pagament mitjançant els sistemes de pagament específicament detallats en la Tenda.

4.3 En cas de transferència bancària, el termini de lliurament començarà a explicar des del dia de la recepció en el nostre compte bancari de la transferència corresponent al pagament de la seva comanda. Si efectua la transferència des d'un banc o caixa diferent a "La Caixa", aquesta no es farà efectiva fins a les 48 hores hàbils d'haver-se realitzat.

4.4 La transferència ha de realitzar-se al compte de La Caixa ES98 2100 0126 1402 0052 1770 a nom de PATINANDOONLINE indicant el nombre de comanda, nom i cognom de l'ordenant.

4.5 En cas que es faci un Ingrés en compte, el termini de lliurament començarà a explicar des del dia que s'hagi realitzat l'ingrés.

4.6 PATINANDOONLINE arxivarà els documents electrònics en els quals es formalitzi el contracte, remetent una còpia a l'Usuari una vegada feta la compra. El contracte es realitzarà en la llengua espanyola.

4.7 La confirmació de la comanda enviada per PATINANDOONLINE no té validesa com a factura, solament com a comprovant de compra. Si l'usuari desitgés una factura haurà de manar un correu electrònic a patinandoonline@patinandoonline.es.

5. DRET DE DESISTIMENT

5.1 L'usuari té un dret de desistiment pel qual podrà posar-se en contacte amb PATINANDOONLINE a través del correu electrònic en la següent adreça: devoluciones@patinandoonline.es i desistir de la compra en un termini no superior a set (8) dies hàbils, a partir de la recepció del Producte. El Producte haurà d'enviar-se juntament amb la fulla de devolució degudament emplenada i una còpia de l'albarà de lliurament o de la factura, degudament emplenada, sent a càrrec de PATINANDOONLINE. el cost directe de devolució del Producte. Aquesta devolució es farà de conformitat amb les instruccions que PATINANDOONLINE indiqui a l'Usuari en contestació a la seva notificació de l'exercici de desistiment. L'Usuari haurà de retornar el Producte en el termini màxim de set (7) dies des que PATINANDOONLINE li indiqui la forma de devolució.

5.2 El desistiment comporta la devolució de l'import pagat. Per a això, el client haurà d'indicar en la fulla de devolució el nombre i el titular de la targeta de crèdit a la qual PATINANDOONLINE haurà d'efectuar l'abonament. El termini per a aquest abonament serà l'establert en la Llei.

5.3 No podrà exercitar-se el dret de desistiment quan el Producte no es retorni en el seu embalatge original i quan el Producte no estigui en perfecte estat.

6. SERVEI D'ATENCIÓ Al CLIENT

6.1 Per a qualsevol incidència, reclamació o exercici dels seus drets, l'Usuari podrà enviar un correu electrònic a l'adreça patinandoonline@gmail.com o trucar al telèfon 667.01.08.44 

7. SERVEI DE LLIURAMENT A DOMICILI


7.1 L'àmbit territorial de les vendes a través de la Tenda és exclusivament per al territori de la Unió Europea, per la qual cosa el servei de lliurament només serà per a aquest territori. Els Productes comprats a través de la Tenda s'enviaran a l'adreça de lliurament que l'Usuari indiqui una vegada comprovat el pagament, sent el termini màxim de lliurament el de trenta (30) dies establert per defecte en la Llei.

7.2 El servei de lliurament de PATINANDOONLINE, es realitza en col·laboració amb diferents operadors logístics de reconegut prestigi. No se serviran comandes en Apartats de Correus ni en hotels o altres adreces no permanents.

7.3 El cost dels enviaments no està inclòs en el preu dels Productes. En el moment d'adquisició del Producte, l'Usuari serà informat del cost exacte d'enviament.

8. PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

8.1 L'Usuari reconeix que tots els elements de la Tenda i de cadascun dels Productes, la informació i materials continguts en els mateixos, les marques, l'estructura, selecció, ordenació i presentació dels seus continguts, i els programes d'ordinador utilitzats en relació amb ells, estan protegits per drets de propietat intel·lectual i industrial de la pròpia PATINANDOONLINE o de tercers, i que les Condicions Generals no li atribueixen respecte a dites dretes de propietat industrial i intel·lectual cap altre dret diferent dels específicament contemplats en les mateixes.

8.2 Tret que fos autoritzat per PATINANDOONLINE o si escau pels tercers titulars dels drets corresponents, o tret que això resulti legalment permès, l'Usuari no podrà reproduir, transformar, modificar, desencadellar, realitzar enginyeria inversa, distribuir, llogar, prestar, posar a disposició, o permetre l'accés al públic a través de qualsevol modalitat de comunicació pública de cap dels elements referits en el paràgraf anterior. L'Usuari haurà d'utilitzar els materials, elements i informació a la qual accedeixi a través de la utilització de la Tenda únicament per a les seves pròpies necessitats, obligant-se a no realitzar ni directa ni indirectament una explotació comercial dels materials, elements i informació obtinguts a través dels mateixos.

8.3 L'Usuari haurà d'abstenir-se d'eludir o manipular qualssevol dispositius tècnics establerts per PATINANDOONLINE o per tercers en la Tenda.

9.PROTECCIÓ DE DADES


9.1 En compliment de la Llei 15/99 LOPD, li informem que les seves dades personals i altra informació facilitada mitjançant el formulari d'inscripció, així com la procedent de les transaccions realitzades, serà inclosa i conservada en un fitxer per al seu tractament, propietat de PATINANDOONLINE, mentre no se sol·liciti la seva cancel·lació. El tractament es destinarà al desenvolupament i execució de la venda, l'atenció personalitzada dels productes i serveis que adquireixi i a la millora d'aquesta atenció, així com a la promoció de productes i serveis propis i de terceres empreses vinculades a PATINANDOONLINE.

L'usuari autoritza expressament a PATINANDOONLINE la remissió, fins i tot a través de mitjans electrònics, per part de PATINANDOONLINE, de comunicacions comercials i ofertes i concursos promocionals, a través de l'acceptació de terminis i condicions.

9.2 L'Usuari podrà exercir en qualsevol moment els drets d'accés, rectificació, oposició o cancel·lació dirigint-se a PATINANDOONLINE, Passatge Padró, 12 , La Garriga (Barcelona), 08530, Espanya; o mitjançant correu electrònic dirigit a patinandoonline@patinandoonline.es , adjuntant còpia de la seva N.I.F. o document identificatiu sustitutori.

9.3. Les respostes marcades amb * en el formulari d'inscripció tenen caràcter obligatori. La seva no contestació impedirà que es pugui realitzar la compra dels productes seleccionats.

10. CONTRASENYES


10.1 PATINANDOONLINE facilitarà l'ús de contrasenyes personals a l'usuari que es registri com a tal en el lloc web. Aquestes contrasenyes serviran per a l'accés als serveis prestats per mitjà de l'Assetjo Web. L'usuari haurà de mantenir sota la seva exclusiva responsabilitat les contrasenyes en la més estricta i absoluta confidencialitat, assumint, per tant, quants danys o conseqüències de tot tipus es derivin del trencament o revelació del secret. Per raons de seguretat, la contrasenya d'accés telemàtic als serveis vinculats a l'Assetjo Web podrà ser modificada en tot moment per l'usuari. L'Usuari es compromet a notificar a PATINANDOONLINE de forma immediata qualsevol ús no autoritzat de la seva contrasenya, així com l'accés per tercers no autoritzats a la mateixa.

11. COOKIES


11.1 PATINANDOONLINE utilitza cookies amb la finalitat de millorar els seus serveis, facilitar la navegació, mantenir la seguretat, verificar la identitat de l'Usuari, facilitar l'accés a les preferències personals i seguir el seu ús de la Tenda. Les cookies són arxius instal·lats en el disc dur de l'ordinador o bé en la memòria del navegador en la carpeta preconfigurada pel sistema operatiu de l'ordinador de l'Usuari per identificar-li.

11.2 Si l'Usuari no desitja que s'instal·li en el seu disc dur una cookie, haurà de configurar el seu programa de navegació per Internet per no rebre-les. Igualment, l'Usuari podrà destruir les cookies lliurement. En cas que l'Usuari decideixi desactivar les cookies, la qualitat i rapidesa del servei poden disminuir i, fins i tot, perdrà l'accés a alguns dels serveis oferts en la Tenda.

12. LLEI APLICABLE I FUR

Les presents condicions generals es regeixen per la legislació espanyola. Qualsevol controvèrsia sorgida de la interpretació o execució que poguessin sorgir en relació amb la validesa, interpretació, compliment o resolució del present contracte se sotmetrà a la Jurisdicció i Competència dels Jutjats i Tribunals de la Ciutat de Barcelona, Espanya, amb renúncia al fur que pogués correspondre a l'Usuari, sempre que la legislació aplicable així ho permeti.
El meu compte
Newsletter